8:00 - 18:00

เวลาเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์

095-983-8858

เบอร์โทรติดต่อ

Facebook

Search

การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ออก

การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ออก  (รูปเอาที่โฟลเดอรฺ์ คลังความรู้ สัญญา/แบบฟอร์ม – 01)
การโอนออก 1 ต่อ
เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง 1 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง 1 ใบ
*กรอกชื่อ – สกุล  เลขทะเบียนรถยนต์ ในใบคำของโอนกรรมสิทธิ์(ออก)ปิดบัญชี ในส่วนแรกให้ชัดเจน

การโอนออก 2 ต่อ
เอกสารที่ต้องใช้
1.สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง 1 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เช่าซื้อ พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง 1 ใบ
3.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับโอน พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง 1 ใบ
4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอน พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง 1 ใบ