โดยปกติแล้วการจับกุมผู้กระทําผิดนั้นเป็นอํานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานซึ่งคําว่า เจ้าพนักงานที่ว่านี ...