8:00 - 18:00

เวลาเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์

095-983-8858

เบอร์โทรติดต่อ

Facebook

Search
 
บริษัท เจนไพศิษฐ์ลอว์ จำกัด > บทความ/เกร็ดความรู้  > ประชาชนธรรมดาจะจับกุมผู้กระทําผิดได้หรืือไม่

ประชาชนธรรมดาจะจับกุมผู้กระทําผิดได้หรืือไม่

โดยปกติแล้วการจับกุมผู้กระทําผิดนั้นเป็นอํานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานซึ่งคําว่า เจ้าพนักงานที่ว่านี้มีความหมายกว้างขึ้นอยูกับกฎหมาย ในแต่ละเรื่องนั้นจะบัญญัติให้ใครเป็นเจ้าพนักงาน เช่น เจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายศุลกากร มีอํานาจหน้าที่ในการจับกุมความผิดเกี่ยวกับการขนสินค้าหนีภาษี เจ้าหน้าที่สรรพสามิตเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายสรรพสามิต มีอํานาจหนาที่จับกุมความผิดเกี่ยวกับสรรพสามิตฯลฯ เป็นตน ส่วนตํารวจ นายอําเภอ ปลัดอําเภอ นั้น จัดอยู่ในประเภทพนักงานฝายปกครองมีอํานาจหน้าที่จับกุมความผิดได้ทุกประเภท แม้ว่าความผิดนั้นๆ จะมีเจ้าพนักงานโดยเฉพาะอยู่แล้วก็ตาม เช่น ความผิดตามกฎหมายศุลกากร กฎหมายสรรพสามิต ตํารวจ นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ก็ยังมีอํานาจหน้าที่ในการจับกุมได้สําหรับประชาชนหรือที่เรียกวาราษฎรธรรมดานั้น โดยปกติไมมีอํานาจและหน้าที่ในการจับกุมผูใดได้ เพราะประชาชนธรรมดาไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานแต่อยางไรก็ดีกฎหมายไม่ได้ห้ามเด็ดขาดตายตัวว่ามิให้ประชาชนธรรมดาจับกุมผูกระทําผิดโดยสิ้นเชิงบทบัญญัติที่เป็นข้อยกเว้นไว้ให้ประชาชนธรรมดามีอํานาจที่จะจับกุมผู้กระทําผิดดเฉพาะในบางกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

ที่มา สำนักงานกระทรวงยุติิธรรมพังงา (http://servicelink2.moj.go.th/phangnga/images/pdf/law%201.pdf)