8:00 - 18:00

เวลาเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์

095-983-8858

เบอร์โทรติดต่อ

Facebook

Search

ทีมงาน บุคลากร

ทนายไพศิษฐ์ ชาครานนท์  (ทนายเจน)

 • E-mail janepaisit1234@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ 095-983-8858
 • แนวความคิด
  • อยากใช้ความรู้และความสามารถทางกฎหมายในการถ่ายทอด เพื่อสร้างผลผลิตนักกฎหมายรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถ  และเป็นนักกฎหมายที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย และจัดทำร่างข้อกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องตามสัญญาให้สมเจตนารมณ์ของผู้ใช้บริการเพื่อให้เป็นตามผลแห่งความยุติธรรม
 • ประวัติการศึกษา
  • ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 61
 • ประสบการณ์การทำงาน
  • ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 396/2551 ว่าความทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา
  • อาจารย์พิเศษกระบวนวิชารัฐธรรมนูญ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พ.ศ.2559
  • อาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชาติกฎหมายระดับเนติบัณฑิต นิติศาสตร์บัณฑิตและข้าราชการตำรวจ
   • สถาบันวิชาการตำราทอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2553
   • สถาบันติวกฎหมายนิติธนิต ตั้งแต่ พ.ศ. 2553-2556
   • สถาบันติวกฎหมายติวเตอร์เจนไพศิษฐ์ (สถาบันของตนเอง)  ตั้งแต่ พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน
 • ทักษะความสามารถพิเศษอื่นๆ
  • นำเสนอและทำผลงานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆได้ทุกโปรแกรม
  • มีเทคนิคและวิธีการสอนในแบบของตนเองที่ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่าย
  • จัดร่างข้อกฎหมายให้สอดคล้องตามสัญญาให้สมเจตนารมณ์ พร้อมทั้งดูแลควบคุมข้อกฎหมายเพื่อมุ่งคุ้มครองผู้ใช้บริการ

ทนายนุกูล  ตันเสถียร (ทนายบอย)

 • E-mail:  kun-thai@hotmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ: 087-269-6657
 • ประวัติการศึกษา
  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง  2546-2549
  • ใบอนุญาตว่าความ 1450/2550
 • ประสบการณ์การทำงาน
  • รับงานของบริษัทประกันภัย 3 บริษัท  ดำเนินคดีทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา ตลอดระยะเวลา 10 ปี ไม่น้อยกว่า 500 คดี  ( ร่างคำฟ้อง คำให้การ จัดเตรียมพยานและเอกสารด้วยตัวเอง มีประสบการณ์การว่าความ สืบพยาน ต่อสู้คดีในศาล )
  • คดีอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน คปภ.  , คดีอนุญาโตตุลาการของสมาคมประกันวินาศภัย
  • คดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป  ( ซื้อขาย ผิดสัญญา เช็ค อาวุธปืน  ข่มขืน พรากผู้เยาว์ ยักยอก ฉ้อโกง เป็นต้น )
  • รับจดทะเบียนบริษัท  เครื่องหมายการค้า ขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว  เป็นต้น

ทนายประธาน สมฤดี (ประธานที่ปรึกษากฎหมาย)

ประวัติการศึกษา

· นิติศาสตร์บัณฑิต รุ่น 13 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

· ทนายความ รุ่นที่ 4

· กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รุ่น 1 (Graduate Diploma in Law of Intellectual Property)

· กฎหมายภาษี รุ่น 1 (Graduate Diploma in Law of Taxation)

 

ประสบการณ์การทำงาน

· อดีตผู้บริหารสายงานกฎหมาย และที่ปรึกษากฎหมายบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ

· ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
ประสบการณ์ด้านธุรกิจบันเทิง เพลง ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ละครโทรทัศน์ การบริหารศิลปินมากกว่า 20 ปี

· ประสบการณ์ด้านวางแผนคดีและนิติกรรมสัญญา มากกว่า 20 ปี